Bournemouth Karate Club (Wado Ryu)

Pinan Godan kata

Pinan Yondan kata

Running through Pinan Shodan kata this time.

 

Pinan Sandan kata

 Running through the finer details of Pinan Nidan kata with my students.